Reklamacje i zwroty

Podstawowe informacje dotyczące zwrotów, reklamacji oraz gwarancji.
 
Jeżeli zakupiona rzecz ma wadę, masz prawo złożyć REKLAMACJĘ, w której określisz swoje wymagania dotyczące doprowadzenia towaru do stanu opisanego na karcie produktu (tj. do stanu zgodności z umową).
Jej podstawą może być:

 

 • RĘKOJMIA (ustawowo uregulowany sposób dochodzenia przez Ciebie roszczeń od sprzedawcy);
 • GWARANCJA (dobrowolne zobowiązanie sprzedawcy, importera lub producenta odnoszące się do jakości produktu);

W przypadku dokonania zakupu za pośrednictwem Internetu (a zatem co do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość) przysługuje Ci ponadto PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY BEZ  PODANIA PRZYCZYNY na podstawie ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827).

To do Ciebie - jako Konsumenta należy wybór podstawy złożenia reklamacji.


RĘKOJMIA

Z tytułu rękojmi sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego za wady fizyczne i prawne towaru.
O wadzie fizycznej mówimy jeżeli rzecz:
 • nie ma właściwości, które powinna mieć;
 • nie ma właściwości, o których zapewniał sprzedawca lub reklama;
 • nie nadaje się do celu, o którym poinformował sprzedawca;
 • jest niekompletna;
 • jest nieprawidłowo zamontowana lub uruchomiona.
Wada prawna polega na tym, że sprzedany towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawami na rzecz osoby trzeciej.
W ramach uprawnień wynikających z rękojmi konsument możesz żądać:
 • wymiany towaru na nowy;
 • naprawy towaru;
 • obniżenia ceny;
 • odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
Gdy dokonujesz wyboru między powyższymi żądaniami, pamiętaj o następujących zasadach:
 • nie możesz żądać odstąpienia od umowy, jeżeli wada ma charakter nieistotny;
 • kiedy żądasz obniżenia ceny, powinieneś określić wartość, o którą cena ma zostać obniżona.
Aby zgłoszona przez Ciebie reklamacja została rozpatrzona powinieneś przesłać ją na adres pocztowy:
 
SuperLED Poland
ul. Lipowa 4
86-021 Żołędowo
z dopiskiem "reklamacja" lub "zwrot"
 
bądź na adres e-mail: biuro@superledpoland.pl (w tytule maila prosimy wpisać pełny numer zamówienia).
W celu ułatwienia procesu reklamacji prosimy podać następujące informacje:
 • numer zamówienia lub skan dowodu zakupu lub wykazać w inny sposób, że doszło do zakupu;
 • opis wady;
 • zdjęcia wad towaru, całości przedmiotu, a także opakowania w którym zamówienie zostało dostarczone;
 • w przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki – skan protokołu szkody, który został spisany w obecności kuriera (powinna być w nim zaznaczona informacja o uszkodzonym opakowaniu).
Do zgłoszonej reklamacji ustosunkujemy się w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
 
Warto pamiętać, że ustosunkowanie się do reklamacji to potwierdzenie lub zaprzeczenie jej zasadności. Nie oznacza to jednak, że w tym terminie towar musi zostać przywrócony do stanu zgodności z umową.
W przypadku uznania reklamacji produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe – zwrócimy pieniądze.
 
Przypominamy, że nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.
W przypadku uznania reklamacji równowartość opłaty pocztowej poniesionej przy odesłaniu do nas wadliwego towaru zwrócimy natychmiast po otrzymaniu przesyłki i przyjęciu reklamacji.
W przypadku kiedy reklamacja dotyczy tylko części produktów, prosimy o dołączenie kopii rachunku lub paragonu wraz z protokołem reklamacji.
 
W sytuacji kiedy wartość reklamowanego towaru jest mniejsza od 10 złotych (np. uchwyt), prosimy o kontakt z Działem Reklamacji, który pomoże w szybkim załatwieniu tego typu reklamacji.
 
 
 

GWARANCJA
 
Gwarancja jest dobrowolnym zobowiązaniem gwaranta i to on ustala jej treść. To gwarant decyduje zatem o tym, czy gwarancja zostanie udzielona oraz jakim zakresem odpowiedzialności zostaną objęte produkty.
 
O istnieniu gwarancji będziesz poinformowany najpóźniej w momencie wydania towaru.
 
Zamówiony produkt wysyłany jest do Ciebie wraz z dowodem zakupu (fakturą lub paragonem) oraz kartą gwarancyjną, która zawiera warunki gwarancji (uwaga: warunki gwarancji mogą być wydrukowane bezpośrednio na opakowaniu produktu lub w instrukcji obsługi).
 
WAŻNE:
 • zachowaj dowód zakupu (faktury lub paragonu) oraz oryginalne opakowanie do czasu wygaśnięcia gwarancji, wskazanego w karcie gwarancyjnej lub w opisie produktu;
 • zapoznaj się z warunkami gwarancji, znajdującymi się w załączonej karcie gwarancyjnej lub na stronach internetowych producenta;
 • w przypadku wykrycia wady w produkcie kupionym w naszym sklepie i objętym gwarancją skontaktuj się z nami

ZWROT

 
Jeżeli zakupiony artykuł nie spełnia Twoich oczekiwań możesz go zwrócić bez podania przyczyny.
 
Klient (konsument) ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zakupionych w sklepie SuperLED Poland produktów w ciągu 14 dni od ich otrzymania przesyłki na zasadach opisanych w Ustawie z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 nr 827).
 
Z opisanego wyżej uprawnienia nie mogą skorzystać osoby, które nabywają dany towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą prosząc dodatkowo o wystawienie faktury VAT.
 
W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z zamówieniem zastosowanie ma procedura reklamacji.
 
Jak dokonać zwrotu?
 • Poinformuj nas mailowo o tym, że chcesz oddać zakupiony towar . W tytule maila prosimy wpisać pełny numer zamówienia. (Nie jest to warunek konieczny jednak znacznie przyśpiesza zwrot kosztów transakcji.)
 • W odpowiedzi zwrotnej otrzymasz:
  • informację pod jaki adres należy odesłać towar,
  • formularz odstąpienia od umowy, który wypełniony należy odesłać na adres biuro@superledpoland.pl (w tytule maila prosimy wpisać pełny numer zamówienia).
 • Spakuj zwracany towar w sposób odpowiadający właściwościom rzeczy . Do momentu odbioru przesyłki przez nasz magazyn jesteś właścicielem towaru.

Wzór oświadczenia odstąpienia umowy - DO POBRANIA

 

Zachęcamy Cię również do zapoznania  się z pełną treścią REGULAMINU, umieszczonego na naszej stronie internetowej.

 

 

Informacja o zużytym sprzęcie elektronicznym

1. Nie należy umieszczać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami.

2. Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu.

3. Sprzedawca obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany – zużyty sprzęt sprzedawca przyjmuje pod adresem: SuperLED Poland ul. Jesionowa 3, 86-031 Żołędowo.

4. Sprzedawca, dostarczając Klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

5. Sprzedawca prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości, zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. Zużyty sprzęt sprzedawca przyjmuje pod adresem: SuperLED Poland ul. Jesionowa 3, 86-031 Żołędowo.

6. Prowadzący punkt serwisowy może zapewnić nieodpłatne przyjęcie zużytego sprzętu, w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub gdy właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna.

7. Wykaz punktów zbierania zużytego sprzętu:

Na stronie https://www.czystabydgoszcz.pl/odpady-komunalne/pszok/

Adresy PSZOK:

ul. Ołowiana 43 – tel. 52 506 59 23,

ul. Jasiniecka 7a – tel. 52 506 59 24 – w środy zamknięty

ul. Inwalidów 15 – tel. 52 506 59 25