Regulamin sklepu

 

I INFORMACJE OGÓLNE

 

1. Sklep Internetowy pod adresem www.superledpoland.pl należy do firmy Superled Poland Jolanta Guczkowska, Żołędowo k/ Bydgoszczy ul. Lipowa 4 86-031. NIP: 554-183-49-14

2. Sklep Internetowy www.superledpoland.pl umożliwia dokonanie zakupów za pośrednictwem sieci Internet zgodnie z niniejszym regulaminem.

3. Nr konta bankowego: Alior Bank, nr konta: 39 2490 0005 0000 4500 1462 8828

4. Infolinia sklepu internetowego: +48 664 514 514, (52) 330 39 09 (koszt połączenia według stawek operatora)

 

II WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

1. Klient w celu złożenia zamówienia, musi zarejestrować się na stronie Sklepu, na której zostanie utworzone konto Klienta. Dostęp do konta Klienta możliwy jest poprzez zalogowanie się, podczas którego Klient, podaje hasło.

Klient zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa posiadanych haseł i kont przed dostępem osób nieuprawnionych.

2. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie jest zapoznanie się z regulaminem na www.superledpoland.pl oraz jego akceptacja przez Klienta.

3. Klient może składać zamówienia w Sklepie internetowym całą dobę. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji dodawania do koszyka. Klient składając zamówienie składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy kupna-sprzedaży zamawianych przez Klienta produktów.

4. W części Sklepu zwanej "Koszyk" Klient wskazuje: ilość sztuk zamawianego produktu, dane kontaktowe (telefon, e-mail), adres, na jaki ma być dostarczony produkt, dane firmy, w przypadku gdy ma być wystawiona faktura VAT, sposób dostawy, formę płatności, ewentualne własne uwagi.

5. Umowa sprzedaży produktów pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta od Sprzedawcy informacji o przyjęciu jego oferty. Informacja ta zawarta będzie w e-mailu, który zostanie wysłany do Klienta po potwierdzeniu przez niego zamówienia.

6. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego przez Klienta zamówienia, a wynikających z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Klient bądź powstałych w skutek okoliczności, za które Sprzedawca i Klient nie ponoszą odpowiedzialności, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia lub (w przypadkach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym) odstąpienia od umowy z Klientem po uprzednim powiadomieniu Klienta.

 

III REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

1. Zakupów w Sklepie można dokonywać: poprzez zakup produktów na stronie Sklepu, poprzez telefoniczne zamówienie produktu, poprzez mailowe zamówienie produktu.

2. Zapłata za zamówiony produkt można dokonać: 1) przelewem bankowym na rachunek Sprzedającego, który widnieje w zakładce Kontakt. 2) płatność Internetowa PayU. 3) Gotówką przy odbiorze przesyłki kurierskiej (pobranie). 4). Gotówką przy osobistym odbiorze produktu w siedzibie Sprzedającego.

3. Warunkiem realizacji zamówienia jest: 1) dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego (w przypadku wyboru opcji przelewu bankowego). 2) dokonanie płatności Internetowej za pośrednictwem PayU. 3) Podaniu wszystkich informacji potrzebnych do realizacji zamówienia (wybór i ilość produktu, dane teleadresowe, adres e-mail).

4.Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby realizacja wysyłki nastąpiła zgodnie z terminami określonymi powyżej. W przypadku zaistnienia ważnych i uzasadnionych przyczyn termin wysyłki może się wydłużyć, o czym Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Kupującego.

5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktu lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego produktu lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy. W przypadku konieczności zmiany adresu dostawy, Sprzedający może ubiegać się od Kupującego zwrotu dodatkowo poniesionych kosztów z tytułu przekierowania przesyłki na inny (prawidłowy) adres.

6. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT (jeżeli Kupujący poda dane firmy).

7. Produkty zamówione w Sklepie dostarczane są za pomocą kuriera GLS. Istnieje możliwość wyboru innego kureira. O tym fakcie Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę w momencie dokonywania zakupu. Na czas otrzymania przesyłki składa się: 1) czas realizacji zamówienia (weryfikacja zamówienia, wybór formy płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki). 2) czas dostawy (zależny od przyjętych terminów kuriera).

8. Towar wysyłany jest w ciągu 24 godzin w dni robocze - pod warunkiem złożenia zamówienia przez Klienta do godz. 12.

9. W przypadku gdy zamówiony towar jest w danej chwili niedostępny, realizacja zamówienia może się wydłużyć. 

 

IV GWARANCJA I REKLAMACJE


1. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są 24 miesięczną gwarancją. Okres gwarancyjny liczy się od daty wydania towaru Kupującemu.

2. Klient przed odebraniem przesyłki od kuriera powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia powinno się nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się ze sklepem w celu złożenia reklamacji. W przypaku uszkodzenie mechanicznego towaru szkoda nie może zostać zgłoszona później niż w terminie 7 dni od otrzymania paczki. Reklamację można złożyć pisemnie na adres sklepu, poprzez przesłanie e-maila na adres biuro@superledpoland.pl lub telefonicznie na nr +48 664 514 514. W przypadku reklamacji zgłoszonej telefonicznie, zostanie sporządzona notatka zawierająca informacje przekazane przez Klienta. W ten sam sposób składane są reklamacje również w innych przypadkach stwierdzenia przez Klienta niezgodności towaru z zamówieniem

3. Podstawą do złożenia reklamacji jest posiadanie dokumentu potwierdzającego zakup (paragon, faktura VAT lub inny dowód dowód potwierdzający dokonanie zapłaty przez Kupującego.

4. Klient jest zobowiązany do dostarczenia, na koszt Sklepu, reklamowanego towaru wraz z opisem usterki, dowodem zakupu, danymi adresowymi na adres: Superled Poland Jolanta Guczkowska, Żołędowo ul. Lipowa 4 86-031, oraz z wypełnionym protokołem "reklamacja", dostępnym tutaj 

5. Sklep najpóźniej w ciągu 14 dni od wpłynięcia reklamacji ustosunkuje się do niej i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania. Sklep powiadomi Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamowanego produktu

6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, wybór żądania należy do Klienta. Możliwe żądania to: naprawa, wymiana, odstąpienie od umowy lub obniżenie ceny.

7. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji-wskazanych powyżej. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

 

V PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument, który zawarł umowę, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się od chwili objęcia zakupionego towaru w posiadanie przez Konsumenta.

3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu.Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą.

5. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. 

7. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

 

9. W wypadku odstąpienia Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

 

VI OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Rejestrując się w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie przez Administratora.

2. Administratorem danych osobowych jest Jolanta Guczkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Superled Poland Jolanta Guczkowska, Żołędowo k/ Bydgoszczy ul. Lipowa 4 86-031. NIP: 554-183-49-14

3. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep, a tym samym uniemożliwia zarejestrowanie się w Sklepie, co w konsekwencji wyłącza zawarcie Umowy.

4. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sklepu są wykorzystywane wyłącznie do zawarcia, zmiany, rozwiązania, wykonania umów zawieranych z Klientem za pośrednictwem Sklepu oraz jak najwyższej jakości świadczonych przez Sklep usług. Administrator ponadto wskazuje, iż dane osobowe Klienta, za jego zgodą, będą przetwarzane dla celów marketingowych oraz handlowych.

4. Administrator zapewnia Klientowi realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej Rozporządzeniem), w szczególności Klient ma prawo wglądu w każdym czasie do swoich danych osobowych, prawo żądania sprostowania, usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania i przeniesienia danych osobowych do innego Administratora w przypadkach określonych w przepisach Rozporządzenia. Skorzystanie ze wskazanych uprawnień wymaga odpowiedniego wniosku do Administratora.

5. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajdują się w zakładce RODO pod adresem https://superledpoland.pl/rodo

 

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania zasad użytkowania, określonych w postaci symboli graficznych umieszczonych na opakowaniu zakupionego produktu.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Sklepu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r., Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 25 maja 2018 r.